Sneachd!/ Snow

Chan eil na dealbhan idir a' sealltainn cho cumhachdach, breagha agus fuar 's a bha an aimsir ann an Lios Mòr an-diugh.  Ged a bha e fuar, cha robh mi a' gearain idir a bhith a' coiseachd suas à Port a' Chaisteil an-deidh dhomh a bhith ag obair - bha e mìorbhailteach agus bha mi cho sùnndach a bhith a-mach air latha mar seo.  

The pictures don't do justice to the power, beauty and coldness of the weather in Lismore today.  Although it was cold, I wasn't complaining at all at walking up the hill from Port Castle after work - it was wonderful and exhilarating to be outside on a day like this.
Comments

Popular posts from this blog

Co-fharpais na Càisge/ Easter Competition

30 Bliadhna/ 30 years